کارت خرید

Enterprise Dedicated Servers

• Online Control Panel
• Full Root Access
• DNS Control
     • Optional cPanel & WHM
• KVM over IP Availability
• Remote Reboots
     • Gigabit Connections
• 5 IP addresses
• 40 TB Transfer

دسته بندی ها:
* - servers may require additional time for setup.
Secure Transaction  فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.205.60.226) وارد شده است.